::: Kategori Seçiniz :::
Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları Nelerdir ?
  1.  
Birinci derece usulsüzlükler TL
1- Sermaye şirketleri 126,00
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve  serbest meslek erbabı  
80,00
3 - İkinci sınıf tüccarlar 40,00
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar  
19,00
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 11,00
6- Gelir vergisinden  muaf esnaf 5,00
   
 
İkinci derece usulsüzlükler
 
1- Sermaye şirketleri 69,00
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve  serbest meslek erbabı  
40,00
3 - İkinci sınıf tüccarlar 19,00
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar  
11,00
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 5,00
6- Gelir vergisinden  muaf esnaf 2,70
   
 
Özel Usulsüzlük
 
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması (Her belge için 210 TL.'den az olmamak üzere bu belgelerde yazılması gereken meblağın % 10'u)  
   
Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza  
110.000,00
   
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması  
 
 
210,00
   
- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza  
11.000,00
   
- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza  
110.000,00
   
3- Maliye Bakanlığınca  tutulma ve  günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması  
 
210,00
   
 
4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması
 
 
 
5.000,00
   
5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara  
 
260,00
   
6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine  
800,00
- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası  
158.000,00
   
 
7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere
 
 
1.100,00
8- 127 nci maddenin  (d) bendi uyarınca Maliye 800,00
Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına  
Damga Vergisinde  
Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 1,79
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza  
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.370,00
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde
tespit edilenler hakkında
 
690,00
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında 340,00
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası  
 
1.100.000,00