::: Kategori Seçiniz :::
SERMAYE ŞİRKETLERİNDE ELEKTRONİK YÖNETİM/MÜDÜRLER KURULU TOPLANTISI

Çin’in Wuhan kentinde başlayıp bütün dünyaya yayılan Yeni Tip Corona Virüs (Covid19) salgını bütün ülkeleri etkilemekte olup, ülkemizde de etkilerini göstermekte ve yayılmaya devam etmektedir. Virüsün yayılımını engellemek veya en azından azaltmak adına bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de üst üste tedbirler alınmakta, insanlar ve ticaret firmalarının faaliyetlerine kısıtlamalar getirilmektedir. Bu kısıtlamalardan bir tanesi de 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma getirilmesi olmuştur.

Türkiye’de kurulu bulunan bir çok sermaye şirketinin Yönetim kurulunda 65 yaş üstü vatandaşımız Başkan ve Üye olarak görev yapmakta olup, onlara yönelik sokağa çıkma yasağı bu şirketlerin fiziki ortamda yönetim kurulu toplantısı yapmasına engel oluşturmaktadır. Böyle bir durumda şirket faaliyetlerinin devamı açısından 13.01.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 1527. Maddesine Sermaye şirketlerinde Yönetim Kurulu ve müdürler kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesine yönelik hüküm olarak “Şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede düzenlenmiş olması şartıyla, sermaye şirketlerinde yönetim kurulu ve müdürler kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin  elektronik  ortamda  katılması  yoluyla  da  icra edilebilir” şeklinde düzenleme yapılmıştır. Madde hükmünden anlaşılacağı üzere elektronik yönetim/müdürler kurulu toplantısı yapılabilmesinin birinci şartı bu durumun Şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede düzenlenmiş olmasıdır.

Türk Ticaret Kanunuyla getirilen bu imkanın nasıl kullanılacağına yönelik Ticaret Bakanlığınca 29.08.2012 tarih 28396 sayılı resmi gazetede yayımlanan Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ ile açıklamalar yapılmıştır. Buna göre Bu şirketlerde elektronik katılım elektronik toplantı sistemi adı verilen sistem üzerinden yapılacaktır. Şirketler elektronik toplantı sistemini kendileri de kurabilirler, destek hizmeti de alabilirler. Ancak kurulacak elektronik toplantı sisteminin Kanun ve Tebliğ hükümlerine uygunluğu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu veya bünyesinde asgari CISA sertifikası bulunan personele sahip ve bu alanda denetim yapmaya yetkilendirilmiş şirketlerden alınacak teknik raporla ispatlanır. Teknik rapor ticaret sicili müdürlüğüne tescil ve ilan ettirilir. Elektronik Toplantı Sistemi, toplantıya elektronik ortamda katılmayı beyan eden hak sahiplerinin girebilmesi için toplantı çağrısında belirtilen gün ve saatten bir saat önce erişime açılır. Elektronik Toplantı Sisteminin açılması ile birlikte toplantıya elektronik ortamda katılmayı beyan eden hak sahipleri güvenli elektronik imzalarıyla sisteme giriş yaparlar. Hak sahibi, elektronik ortamda katıldığı toplantıda ilgili gündeme ilişkin görüşlerini Elektronik Toplantı Sistemi üzerinden yazılı veya sesli olarak iletir. Toplantıya elektronik ortamda katılan kişiler, toplantı başkanının ilgili gündem maddesine ilişkin oylamaya geçildiğini bildirmesinden sonra ilgili gündem maddesini Elektronik Toplantı Sistemi üzerinden oylarlar. Oylama sonucu ve varsa muhalefet beyanları Başkan tarafından toplantı tutanağına ve/veya ilgili karara eklenir.

Türk Ticaret Kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan tebliğ ile düzenlenen Sermaye Şirketlerinde Yönetim/Müdürler Kurulu Toplantılarının Elektronik ortamda yapılması bugüne kadar ülkemizde çok fazla uygulama imkanı bulamamışsa da, dünyanın geçmekte olduğu bu salgın hastalık günlerinde şirketlerin yönetimsel faaliyetlerinin resmi anlamda devamını sağlayacak bir yasal imkan olarak daha fazla kullanılmaya başlanacaktır.  
 
                                                                                  Halil GÜVENDİREN
                                                                                 SMMM – Bağımsız Denetçi