Denetim ve Güvence Hizmetleri
Doğru ve güvenilir bilgiye olan ihtiyaç her geçen daha da artıyor, bu ihtiyacı gidermenin en kesin yolu ise Denetim‘den geçiyor.   
 
“Güven iyidir, ama kontrol daha iyidir….”
 
Kontrol, temel yönetim fonksiyonlarından biridir. Ancak, büyüyen ve karmaşıklaşan organizasyon yapısı ve iş yapma şekilleri bu fonksiyonun tam olarak yerine getirilmesini güçleştirmektedir.

Kontrol zafiyetinin yol açabileceği olası kayıpları önlemek, doğru ve güvenilir bilgiye erişim, iş süreçlerinin verimliliğini sağlamak ve organizasyonun bütününe hâkim olmak için etkin bir iç kontrol yapısının tesisi hayati önem taşımaktadır. Bu yapının etkin bir şekilde işleyişini sağlayacak iç denetim sistemi de yönetimin en büyük güvencesi konumundadır.

Öte yandan Yeni Türk Ticaret Kanunu de zorunlu hale gelen Bağımsız Denetim, işletmelerin üzerinde durması gereken önemli bir fonksiyon olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bağımsız denetimin önemi “güvenilir bilgi sağlama” işlevinden ileri gelmektedir. Muhasebe bilgilerinin güvenilir olmasına birçok yönden gereksinme vardır. Çünkü muhasebe tarafından üretilmiş ve denetlenmiş “güvenilir yönetim bilgileri“ işletme yönetiminin kararlarının oluşumunda kaçınılmaz bir yer tutar. Bu nedenle; hemen hemen her şirket, işletmesini “Bağımsız Muhasebe Denetimi”ne tabi tutma gereğini bilinçli bir şekilde duymaktadır.

Ayrıca bağımsız denetim, yönetime mali tablolarla ilgili olarak tahmin, analiz, denetim ve rapor hazırlama gibi konular üzerinde, geleceğe ait kararların saptanmasında yol gösterici rol oynar. İşletme büyüklüğünün artması, işletme ile ilgili çıkar gruplarının kuvvetlenmesi ve çoğalmasına paralel bağımsız denetim ön plana çıkmaktadır.

Önemli birikime sahip ekibimiz, denetim hizmetlerini sunmanın yanı sıra, var olan veya kurulacak denetim sisteminin etkin bir yapıya kavuşması için bilgi ve deneyimlerini paylaşmaktadır.

Denetim Hizmetlerimiz :
  • Bağımsız Denetim
  • İç Kontrol Prosedürlerinin Tasarlanması/Revizyonu
  • İç Denetim Yapısının Kurulması / Revizyonu
  • İç Denetim (Outsource)
  • Risk Yönetimi ve Risk Raporlaması Alt Yapısının Oluşumu
  • Risklerin Erken Teşhisi ve Yönetimi Komitesinin Oluşumu ve İşletilmesi
  • Bilgi Sistemleri Denetimi
  • Hile ve Usulsüzlük İncelemesi